Ballet

Photographer: Olga Delova @olgadeloa
Makeup Artist: Yuliya Piyanzina @piyanzina.kz
Wardrobe Stylist: Marina Tnalieva-Golodova @tnalieva.golodova
Model: Chernenko Yuliana @CMG Kazakhstan @imperator_333

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*